Integritetspolicy

Integritetspolicy

Lundamans integritetspolicy

Lundaman Instrument värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler avseende dataskydd och skydd för individers integritet. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Lundaman Instrument.


Allmänt

Lundaman Instrument (nedan nämnt som ”vi”/”oss”) org.nr 556913-9768, med adress Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö, telefonnummer 046-291560 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). 
Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in av Lundaman om dig som kund, användare eller intressent. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar inga känsliga personuppgifter om dig. De personuppgifter som vi behandlar om dig är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi samlar in från en tredje part (såsom chef, arbetsledare eller kollega). Personuppgifter som du har lämnat till oss kan vara till exempel ditt namn och dina kontakt- och adressuppgifter.


För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? 

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster samt följa tillämplig lagstiftning och myndighetsbeslut. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera försäljning, marknadsföring, leverans eller support. 


Marknadsföringsändamål m.m.  

Vi vill gärna att du fortsätter vara kund hos oss och för att du ska få ta del av våra erbjudanden och information om oss kan vi under en begränsad period komma att behandla din e-mailadress, adress och ditt mobiltelefonnummer för att skicka våra nyhetsbrev och andra utskick till dig via e-mail, post och sms. Den rättsliga grunden för vår behandling av dessa personuppgifter i syfte att skicka ut nyhetsbrev är vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig som kund i marknadsföringssyfte. Om du har lämnat ditt samtycke till detta, t.ex. i samband med att du registrerat en intresseanmälan, kommer din e-mailadress, adress och ditt mobiltelefonnummer även komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar och/eller för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Den lagliga grunden för behandlingen är i sådant fall alltså ditt samtycke.


Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?  

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Lundaman Instrument. Vi kan även komma att dela din information med våra utvalda samarbetspartners och leverantörer i enlighet med nedan.

  • För att det du har köpt/beställt ska kunna levereras hem till dig delar vi dina kontaktuppgifter med transportföretag för eventuell transport av din beställning.
  • Våra externa leverantörer som vi anlitar kan komma att få tillgång till personuppgifter vi hanterar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till Lundaman Instrument.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera försäljning eller för att annars fullgöra våra skyldigheter som vi har gentemot dig enligt avtal sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna administrera försäljningen eller annars fullgöra vårt avtal. 

För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år.

I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. Vi kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer vi att spara personuppgifter bestående av din e-mailadress, adress och mobiltelefonnummer för marknadsföringsändamål tills du ber oss sluta kontakta dig.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

Dina rättigheter   

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, telefonnummer och skickas från en registrerad mailadress. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: info@lundaman.se. Informationen kommer att sändas till din registrerade mailadress.

Om dina uppgifter hos Lundaman Instrument är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock bara uppgifter du själv har tillhandahållit oss och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.


Överföring till tredje land  

Lundaman Instrument överför inga personuppgifter till länder utanför EU. Eventuell molnlagring av personuppgifter sker i enlighet med GDPR.


Cookie-policy

På denna webbplats www.lundaman.se används cookies.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator.

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen.

Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas automatiskt om besökaren. Personlig information som besökaren själv registrerar, sparas i syfte att optimera användarupplevelsen och för att Lundaman Instrument ska kunna anpassa kommunikationen efter varje användares unika intressen. Vi delar inte med oss av information till tredje part.

Det finns två typer:

• En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.

• En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Alla som besöker en webbplats som använder cookies ska få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas, enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003 (SFS 2003:389).

Dessa Villkor har fastställts av Lundaman Instrument 2018-05-24